§ 1. Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Usługodawcę usługi dostępu do Portalu „Radiokoparka.pl”.
 2. Regulamin został wydany na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity - Dz.U.z 2017r., poz.1219).
 3. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem i jego załącznikami. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 5. Model usługowy eliminuje konieczność instalacji i uruchamiania systemu na serwerach Usługobiorcy. Obowiązki zarządzania, aktualizacji i obowiązek zapewnienia ciągłości działania systemu zapewnia Usługodawca.
 6. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Portalu jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w standardową przeglądarkę stron internetowych.

§ 2. Definicje

 1. Usługodawca – podmiot określony w § 14 Regulaminu jako prowadzący Portal „radiokoparka.pl”, świadczący usługę publikacji ogłoszeń właścicieli koparek, będących jednocześnie informacją dla inwestorów na temat miejsca i rodzaju koparki jaka znajduje się w danej okolicy.
 2. Usługobiorca – podmiot zawodowo świadczący we własnym imieniu usługi koparkami.
 3. Portal - serwis internetowy zawierający ogłoszenia Usługobiorców oraz panel obsługi dostępny dla Usługobiorcy po zalogowaniu się przy pomocy loginu i hasła umożliwiający korzystanie z funkcjonalności serwisu.
 4. Aplikacja – aplikacja mobilna Radiokoparka.pl przeznaczona na urządzenia mobilne Usługobiorców lub Inwestorów wykorzystująca systemy operacyjne urządzeń mobilnych.
 5. Inwestor – każdy użytkownik Portalu lub Aplikacji poszukujący informacji o dostępnych w danej okolicy usługach koparkami lub ładowarkami.
 6. Umowa – dobrowolna umowa o świadczenie usług dostępnych przez Portal, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą na zasadach określonych Regulaminem. Na życzenie Usługobiorcy umowa może przybrać również formę pisemną albo dokumentową.
 7. Dane – materiały i informacje przekazywane przez Usługobiorcę opisujące szczegóły Ogłoszenia Usługobiorcy.
 8. Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na zatwierdzeniu/założeniu przez Usługobiorcę konta Użytkownika.
 9. Cennik - cennik zamieszczony na Portalu Usługodawcy, regulujący wysokość oraz warunki płatności za usługi świadczone przez Usługodawcę poprzez Portal.
 10. Ogłoszenie - sporządzone przez Usługobiorcę ogłoszenie dotyczące świadczonych usług koparką (zaproszenie do składania ofert) zamieszczane w Portalu, na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 11. Opłata Abonamentowa - opłata uiszczana przez Usługobiorcę tytułem wynagrodzenia na rzecz Usługodawcy za świadczenie usługi w danym okresie rozliczeniowym naliczana według Cennika.
 12. Strona internetowa - strona www zamieszczona pod adresem www.radiokoparka.pl.
 13. Regulamin - niniejszy regulamin.

§ 3. Korzystanie z Portalu

 1. Ogłoszenie pochodzi wyłącznie od Usługobiorcy, który samodzielnie ustala jego treść, z uwzględnieniem wymaganych przez Portal pól.
 2. Pojedyncze Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednej koparki.
 3. Podstawowy, płatny czas emisji Ogłoszenia w Portalu jest uzależniony od wybranego przez Usługobiorcę okresu zgodnie z obowiązującym Cennikiem. Cennik nie stanowi treści regulaminu.
 4. Treść Ogłoszenia musi zawierać prawdziwe, rzetelne i merytoryczne informacje zgodne z prawem, dobrymi obyczajami oraz Regulaminem.
 5. Wyłącznie Usługobiorca jest odpowiedzialny za publikowane treści. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania leżące po stronie Usługobiorcy, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych Ogłoszeń. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zaprzestania publikowania danego Ogłoszenia w przypadku złamania przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu.
 6. Pobieranie lub dalsze wykorzystywanie materiałów zawartych w treści zamieszczonych na Portalu Ogłoszeń wymaga każdorazowo zgody Usługodawcy i nie może naruszać postanowień Regulaminu, prawa, jak również nie może naruszać interesów Usługobiorców.
 7. Zakazuje się jakiegokolwiek łączenia lub przetwarzania danych oraz innych informacji dostępnych w Portalu w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w szczególności w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabrania się także wykorzystywania elementów graficznych Portalu w tym jego oznaczeń bez zgody Usługodawcy.

§ 4. Prawa autorskie

 1. Wszelkie prawa w tym prawa autorskie majątkowe oraz pozostałe prawa własności intelektualnej do Portalu lub Aplikacji przysługują Usługodawcy i podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016, poz. 666).
 2. W celu uniknięcia wątpliwości, Inwestor oraz Usługobiorca nie nabywa jakichkolwiek autorskich praw majątkowych albo licencji do Portalu.
 3. Prawo Inwestora lub Usługobiorcy do korzystania (licencja) z Aplikacji reguluje odrębny dokument.

§ 5. Zasady dostępu do Portalu

 1. Usługobiorca lub Inwestor korzysta z oprogramowania tworzącego Portal, które jest zainstalowane na serwerach zewnętrznych Usługodawcy lub jego podwykonawców. Wszelkie dane są przetwarzane i przechowywane w środowisku Usługodawcy.
 2. Do korzystania z Portalu wymagane jest posiadanie urządzenia teleinformatycznego z dostępem do sieci Internet, a także oprogramowania do obsługi stron internetowych.
 3. Usługobiorcę i innych użytkowników obowiązuje zakaz ingerowania w rozwiązania informatyczne Portalu.

§ 6. Tworzenie Ogłoszeń

 1. Usługodawca poprzez Portal udostępnia Usługobiorcom możliwość tworzenia Ogłoszeń.
 2. Ogłoszenie zamieszcza się na Portalu poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie Portalu w zakładce „Dodaj koparkę”. Formularz należy wypełnić przynajmniej w zakresie jego pól obowiązkowych. Brak poprawnego wypełnienia pól obowiązkowych uniemożliwia publikację Ogłoszenia.
 3. Emisja Ogłoszenia następuje po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.
 4. Na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej może zostać wysłana przez Usługodawcę wiadomość potwierdzająca.

§ 7. Rejestracja

 1. Usługobiorca w procesie Rejestracji zobowiązany jest do podania lub zweryfikowania i aktualizacji w Portalu danych obejmujących w szczególności: numer telefonu, adres poczty elektronicznej (e-mail), oraz odznaczenia oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i jego akceptacji oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Rejestracja jest czynnością jednorazową. Usługobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Usługodawcy o wszelkich zmianach danych podanych przy Rejestracji.
 3. Proces Rejestracji kończy się ustaleniem hasła i loginu do konta Usługobiorcy. Login stanowi podany przez Usługobiorcę adres e-mail, na który może zostać wysłana wiadomość kontrolna lub informacyjna, na co Usługodawca wyraża zgodę, przystępując do Rejestracji.
 4. Jeden Usługobiorca uprawniony jest do posiadania jednego konta.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont zakładanych przez Usługobiorców, w celu umniejszenia ryzyka zakładania kont przez podmioty podszywające się pod prawdziwe lub korzystania z Portalu w celach innych niż te, do których Portal służy.
 6. Dopuszcza się możliwość Rejestracji bez dodania Ogłoszenia.

§ 8. Zawarcie Umowy i zasady publikacji Ogłoszeń

 1. Sformułowanie przez Usługobiorcę Ogłoszenia stanowi potwierdzenia zawarcia z Usługodawcą umowy na publikację Ogłoszenia. Umowa na życzenie Usługobiorcy może być sporządzona w formie pisemnej lub dokumentowej.
 2. Umowa zawierana jest w chwili ukończenia przez Usługobiorcę wypełniania formularza Ogłoszenia oraz braku sprzeciwu Usługodawcy.
 3. Usługodawca może uzależnić świadczenie Usług od przesłania przez Usługobiorcę dokumentów, które posłużą do uwiarygodnienia Usługobiorcy lub od dokonania zapłaty.
 4. Publikacja każdego Ogłoszenia (dotyczącego poszczególnej koparki lub ładowarki) jest oferowana nieodpłatnie przez pierwsze 30 dni (Okres Promocyjny).
 5. Przed upływem okresu Promocyjnego Usługodawca zwraca się do Usługobiorcy z prośbą o przekazanie informacji czy po okresie promocyjnym w dalszym ciągu chce on korzystać z Usług oferowanych przez Portal. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, strony uzgadniają okres płatnej emisji Ogłoszenia na Portalu. Usługodawca wystawia Usługobiorcy stosowną fakturę VAT pro forma zgodnie z § 11 Regulaminu. Ogłoszenie podlega emisji przez okres wskazany przez Usługobiorcę na podstawie obowiązującego Cennika. Wystawiana przez Usługodawcę faktura VAT w swej treści zawiera potwierdzenie wybranego okresu emisji.
 6. W przypadku braku dokonania przez Usługobiorcę terminowej płatności za emisję danego Ogłoszenia, Usługodawca jest uprawniony do usunięcia danego Ogłoszenia.
 7. Usługodawca może dowolnie wydłużać Okres Promocyjny. Koniec Okresu Promocyjnego jest poprzedzany stosowną informacją do Usługobiorcy.
 8. Portal jest przeznaczony dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018r. poz. 646). W przypadku jednak zawarcia umowy na publikację Ogłoszenia przez Użytkownika będącego konsumentem może on w terminie 14 dni od zawarcia umowy odstąpić od niej bez podania przyczyny. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu. Odstąpienie w tym trybie nie jest możliwe, jeżeli przed upływem tego terminu Użytkownik aktywował emisję Ogłoszenia, tj. świadczenie usługi przez Usługodawcę zostało rozpoczęte.

§ 9. Prawa i obowiązki Usługobiorcy

 1. Usługobiorca zobowiązuje się do: a) dołożenia najwyższej staranności w celu zabezpieczenia poufności uzyskanego w toku Rejestracji Hasła; b) niezwłocznie informować Usługodawcę o każdym podejrzeniu utraty przymiotu poufności Hasła.
 2. Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za następstwa udostępnienia Hasła osobom nieuprawnionym.
 3. Usługobiorca jest zobowiązany do podania w trakcie Rejestracji prawdziwych i aktualnych danych.
 4. Usługobiorca jest uprawniony do korzystania z usługi w dowolnym czasie i miejscu pod warunkiem zapewnienia dostępu do sieci Internet.
 5. Usługobiorca ma prawo oczekiwać dostępu do pełnej funkcjonalności Portalu, w każdym czasie za wyjątkiem czasu potrzebnego na modernizację, aktualizację lub innych zdarzeń losowych niezależnych bezpośrednio od Usługodawcy.

§ 10. Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca zobowiązuje się do publikacji Ogłoszenia na stronach Portalu, o treści formułowanej przez Usługobiorcę przez Okres Promocyjny lub okres wskazany na opłaconej fakturze VAT.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do organizowania prac serwisowych w porach mniej uciążliwych dla Usługobiorcy.
 3. Jeżeli po uiszczeniu przez Usługobiorcę należnych opłat i po otrzymaniu przez niego faktury VAT okaże się, że spełnienie przez Usługodawcę świadczenia usługi nie jest możliwe, Usługodawca wystawi korektę faktury VAT i dokona zwrotu opłaty za niewykonane świadczenia (w całości lub części).
 4. W przypadku opóźnienia Usługobiorcy z zapłatą za usługę, Usługodawca może powstrzymać się ze spełnieniem wszystkich świadczeń na rzecz Usługobiorcy do czasu uregulowania zaległych i bieżących płatności, bez względu na wysokość zaległych płatności.
 5. Usługodawca, mimo dołożenia starań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa Danych Użytkownika nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty wprowadzonych przez Usługobiorcę Danych.
 6. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło bez jego winy lub wskutek siły wyższej, winy Usługobiorcy, nie przestrzegania przez niego postanowień Regulaminu, awarii systemów informatycznych niezależnych od Usługodawcy lub okresowych działań serwisowych. Ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą szkód spowodowanych umyślnie przez Usługodawcę.
 7. Usługodawca nie odpowiada ponadto m.in. za: brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia, realizację obowiązków wynikających z ewentualnej umowy Usługobiorcy z Inwestorem, składane przez Usługobiorcę albo Inwestora oświadczenia drugiej stronie transakcji.

§ 11. Płatności

 1. W przypadku woli korzystania przez Usługobiorcę z usługi odpłatnej – po Okresie Promocyjnym - usługa emisji Ogłoszenia ma charakter abonamentowy. Wysokość należności określona jest w Cenniku znajdującym się na stronach Portalu lub przekazanego Usługobiorcy i jest zależna od wybranego okresu emisji.
 2. Zamawiając emisję Ogłoszenia przez dany okres, objęty płatnością Usługobiorca wyraża zgodę na obciążenie go przez Usługodawcę kwotą należną z tytułu jej świadczenia.
 3. Jeżeli wyraźnie nie zaznaczono wszystkie ceny podawane w cennikach na stronie Portalu są cenami brutto zawierają w sobie podatek od towarów i usług w wysokości obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego.
 4. Usługobiorca zobowiązuje się do wnoszenia opłat „z góry” z tytułu świadczonych e-usług za wybrane okresy emisji Ogłoszenia nie później niż w terminach wskazanych w fakturze VAT pro forma albo fakturze VAT.
 5. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że w przypadku nie otrzymania przez Usługodawcę należnego wynagrodzenia za wystawioną fakturę pro forma albo fakturę VAT, Usługodawca jest uprawniony do odmowy świadczenia usługi publikacji danego Ogłoszenia lub usunięcia Ogłoszenia.
 6. Zapłata ceny usługi winna zostać zrealizowana na rachunek bankowy wskazany przez Usługodawcę.
 7. Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania kwoty na rachunku bankowym Usługodawcy.
 8. Zapłata zostaje dokonana przez Usługobiorcę na podstawie faktury VAT lub faktury pro forma. Faktura pro forma po jej opłaceniu zostaje potwierdzona Fakturą VAT.
 9. W sytuacji zbliżania się kolejnego okresu świadczenia usług emisji danego Ogłoszenia, za który dokonana powinna być zapłata, Usługobiorca przed rozpoczęciem tego okresu otrzyma informację o początku nowego okresu rozliczeniowego oraz fakturę pro forma.
 10. Sposób płatności za kolejne okresy rozliczeniowe jest tożsamy dla wszystkich rodzajów usług.

§ 12. Świadczenie Usług

 1. Usługobiorca oświadcza, że prowadzi własną działalność z wykorzystaniem usługi dostępnej za pośrednictwem Portalu na własne ryzyko w szczególności Usługodawca nie może zapewnić skuteczności marketingowej lub informacyjnej ogłoszenia Usługobiorcy.
 2. Usługobiorca oświadcza, iż zapoznał się z informacjami dotyczącymi funkcjonalności usługi i posiada wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie.
 3. Strony stwierdzają, iż, żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza Usługodawcy w możliwości świadczenia usług na rzecz innych podmiotów.
 4. Usługa emisji Ogłoszenia świadczona jest przez czas określony wskazany w treści faktury. Po jego upływie Usługobiorca ma prawo do jej przedłużenia na kolejny czas oznaczony zgodnie z obowiązującym Cennikiem.
 5. Usługodawca w ramach wykonywania usługi ma dostęp do danych Usługobiorcy na potrzeby wykonywania usługi oraz prowadzenia rozliczeń z Usługobiorcą zgodnie z Polityką Prywatności stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu.
 6. Usługodawca i Usługobiorca mogą porozumiewać się z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji tj. m.in. za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Usługobiorcę w trakcie Rejestracji adres poczty elektronicznej oraz adres Usługodawcy wskazanym na jego stronie internetowej.

§ 13. Poufność danych

 1. Usługodawca zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zachowuje należytą staranność, w zakresie przestrzegania tajemnicy dotyczącej w szczególności poufności informacji przekazywanych podczas korzystania z usług oraz danych dotyczących Usługodawcy, a także informacji o świadczonych na rzecz Usługobiorcy usługach, jeżeli nie są jawne z zasady lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usług, których dotyczą.
 2. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, iż przekazane w trakcie tworzenia ogłoszenia oraz ewentualnej rejestracji jego dane są przekazywane dobrowolnie, niemniej w części oznaczonej jako obowiązkowe są konieczne dla rozpoczęcia korzystania z usługi.
 3. Informacje objęte tajemnicą mogą być przetwarzane przez Usługodawcę jeżeli stanowi to przedmiot usługi świadczonej Usługobiorcy, jest niezbędne dla jej prawidłowego wykonania lub nadzoru nad prawidłowym działaniem Portalu.
 4. Usługodawca zachowuje należytą staranność, w zakresie uzasadnionym względami technicznymi lub ekonomicznymi, przy zabezpieczaniu urządzeń teleinformatycznych, sieci teleinformatycznych oraz zbiorów danych przed ujawnieniem danych poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu.
 5. Usługodawca nie przetwarza danych przekazanych przez Usługobiorcę w sposób inny niż konieczny dla realizacji usługi , prawnie uzasadnionych celów oraz realizowania płatności.
 6. Usługodawca nie przetwarza żadnych informacji (w szczególności danych osobowych) dotyczących Inwestorów lub podmiotów trzecich.
 7. W przypadkach zainteresowania ofertą Usługobiorcy wskazane w ogłoszeniu informacje umożliwiają kontakt pomiędzy Usługobiorcą a Inwestorem. Usługodawca nie przekazuje Inwestorom, żadnych dodatkowych informacji dotyczących Usługobiorcy. Usługobiorcy udostępniają informacje na swoich publicznych profilach (Ogłoszeniach) na własną odpowiedzialność.
 8. Nie wszystkie dane konieczne do przeprowadzenia Rejestracji wymagane są do zamieszczenia Ogłoszenia. Informacje przekazane w czasie Rejestracji nie są udostępniane żadnym podmiotom trzecim.

§ 14. Reklamacje

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym usługa była nienależycie wykonana. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadamia Usługobiorcę.
 2. Reklamacja, o której mowa w ust. 1, może być złożona pisemnie na adres siedziby Usługodawcy lub przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@radiokoparka.pl
 3. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Usługodawcy.
 4. Reklamacja powinna zawierać dane Usługobiorcy albo Inwestora (brzmienie firmy, imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu), numer Ogłoszenia, którego dotyczy reklamacja (jeśli numer został nadany), bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, a także okoliczności uzasadniające reklamację.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni roboczych licząc od dnia otrzymania kompletu informacji pozwalających na rozstrzygnięcie reklamacji.
 6. Jeżeli podane w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, Usługodawca zwróci się o ich uzupełnienie w zakreślonym terminie.
 7. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie, o którym mowa powyżej, zawiadamia się o tym wskazując przewidywany termin wyjaśnienia sprawy.
 8. O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w reklamacji lub adres korespondencyjny.
 9. Reklamacje nie pozwalające zidentyfikować Ogłoszenia lub składającego reklamację nie będą rozpatrywane.

§ 15. Dane osobowe i polityka prywatności

 1. Usługo dawca chroni dane Usługobiorców, zgodnie z polityką prywatności określoną w Załączniku nr 1 do Regulaminu stanowiącą jego integralną część.
 2. Polityka dotycząca Cookies i Podobnych Technologii stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu i stanowi jego integralną część.
 3. Usługodawca nie przetwarza danych osobowych Inwestorów.

§ 16. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawcą i właścicielem portalu jest podmiot wskazany w § 15 ust. 1 prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Geotema Radosław Roszak de Tolkmitt z siedzibą w Suchym Lesie (62-002) przy ul.Szkółkarskiej 49, adres e-mail: biuro@radiokoparka.pl; NIP: 972-059-97-45.
 2. W przypadku zaistnienia sporów wynikających z realizacji usługi, sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu jest sąd miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby Usługodawcy. Nie dotyczy usług świadczonych na rzecz konsumentów.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania okresowo zmian w niniejszym Regulaminie.
 4. Aktualnie obowiązująca wersja Regulaminu będzie zamieszczana na stronie Portalu. O każdej zmianie Regulaminu Usługobiorca zostanie poinformowany drogą elektroniczną na wskazany przy rejestracji adres e-mail.
 5. Użytkownik jest związany postanowieniami nowego Regulaminu pod warunkiem, że w terminie 30 dni od dnia powiadomienia go o zmianie w sposób określony w ust. 4 nie wypowie świadczenia usługi.
 6. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.
 7. Prawem właściwym jest prawo polskie.
 8. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2018roku.

Copyright © Radiokoparka.pl

Partnerzy