Zasady przetwarzania danych osobowych

Szanowni Użytkownicy portalu radiokoparka.pl,

od dnia 25 maja 2018 r. zmianie uległy obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, zaczyna bowiem obowiązywać Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”).

W związku z powyższym, w celu przedstawienia Państwu informacji o sposobie wykorzystywania przekazanych nam danych osobowych, poniżej znajdują się informacje o sposobie i podstawie ich przetwarzania.

 • Administrator Danych
 • Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych
 • Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania
 • Odbiorcy danych
 • Czas przechowywania danych
 • Zakres pozyskiwanych Danych Osobowych
 • Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych
 • Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Administrator Danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Radosław Roszak de Tolkmitt prowadzący działalność gospodarczą z siedzibą w Suchym Lesie (62-002) przy ul.Szkółkarskiej 49, adres e-mail: biuro@radiokoparka.pl.

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

W sprawach związanych z ochroną danych można się z nami kontaktować pod adresem email biuro@radiokoparka.pl lub pocztą na adres:

Radosław Roszak de Tolkmitt
Radiokoparka.pl
ul. Szkółkarska 49
62-002 Suchy Las

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Cel przetwarzania Podstawa prawna Prawnie uzasadniony cel, jeżeli występuje
Zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowanie się z klientem w związku z jej realizacją art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Rozpatrywanie skarg i reklamacji art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. 6 ust. 1 lit. f RODO Windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych
Archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Prowadzenie statystyk art. 6 ust. 1 lit. f RODO Posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności
Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej art. 6 ust. 1 lit. f RODO Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność
Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych zgód Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność z wykorzystaniem adresów email i numerów telefonów
Obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, innych wniosków, w tym zapewnienie rozliczalności art. 6 ust. 1 lit. f RODO Udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności

Odbiorcy Danych

Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały wyłącznie w celu niezbędnym do prawidłowej realizacji usługi i utrzymania portalu radiokoparka.pl, w szczególności:

 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS),
 • podmiotom umożliwiającym nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych,
 • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność.

Czas przechowywania danych

Jako Administrator jesteśmy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania naszego portalu i zachowania zasady rozliczalności.

Dane przechowujemy przez okresy wskazane poniżej:

Dane zawarte na umowach i pełnomocnictwach Do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.
Dokumenty rozliczeniowe Księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.
Dokumenty związane z rękojmią Dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji będą przetwarzane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.
Dane dla celów marketingowych
 • W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania;
 • W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu.
Dane przekazywane z wykorzystaniem formularza kontaktowego Przez okres 3 lat celem zachowania zasady rozliczalności.

Zakres pozyskiwanych Danych Osobowych

 1. Usługobiorca oraz Inwestor (łącznie zwani Użytkownikami), który korzysta z Portalu, pobiera aplikację mobilną lub korzysta z powiązanych z nimi usług i narzędzi, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu oraz zrozumienie ich treści, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem i Polityką Prywatności
 2. Usługobiorcy dokonujący Rejestracji oraz emitujący swoje Ogłoszenia mogą zostać zobowiązani do podania konkretnych informacji wskazanych w Regulaminie, takich jak:
  1. adres e-mail
  2. nr telefonu
  3. nr NIP
  4. adres siedziby prowadzonej działalności gospodarczej
  5. Imię i Nazwisko
 3. W przypadkach zainteresowania ofertą treść Ogłoszenia umożliwiają kontakt Inwestora z Usługobiorcą. Usługobiorcy udostępniają informacje na Portalu na własną odpowiedzialność. Usługobiorca powinien starannie rozważyć ryzyko upublicznienia danych osobowych.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo:

 • dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
 • do przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu co do dalszego przetwarzania danych,
 • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

Nadto, w sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO, posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów korzystania z portalu radiokoparka.pl i rozliczenia prowadzonej działalności. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Copyright © Radiokoparka.pl

Partnerzy